Laste ja perede komisjon

6.12.18

Lastekaitseseaduse § 17 lg 2 näeb ette, et kohaliku omavalitsuse üksuse juurde võib moodustada
vajaduse korral nõuandva organina laste ja perede komisjoni.

Vallavalitsus otsustas oma 05.12.2018 korraldusega nr 433 moodustada vallavalitsuse juurde vallavalitsuse tööperioodiks alatise laste ja perede komisjoni järgmises koosseisus:

 • Kerttu-Kaia Kesler lastekaitsespetsialist, komisjoni esimees;
 • Evelin Ivanov lastekaitsespetsialist;
 • Anneli Kaljur sotsiaalosakonna juhataja, komisjoni aseesimees;
 • Reilika Kivisild noorsoopolitseinik;
 • Ester Esula eripedagoog-logopeed;
 • Piret Sults lastega perede tugiisik;
 • Aet Lepla kooliõde.

Komisjoni ülesanneteks on:

 • osutada lisatuge lastekaitsespetsialistidele keeruliste juhtumite lahendamisel;
 • luua valdkondadeülene strateegiline võrgustik, mis toetab ennetustegevust ning laste
 • õiguste ja heaolu tagamist;
 • osaleda omavalitsuse arengudokumentide koostamisel ja tegevuste elluviimisel, eesmärgiga hinnata ja toetada laste õiguste ning heaolu tagavate põhimõtete järgimist;
 • kaasata vajadusel komisjoni töösse muid spetsialiste.

Kontakt: Kerttu-Kaia Kesler, tel 4473 710, 56644562, kerttukaia.kesler@pparnumaa.ee

Toimetaja: AHTI RANDMERE