17.01.19

Kirjeldus:

Vallavalitsus võib erandkorras lugeda jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks jäätmevaldaja poolt vallavalitsusele esitatud kirjaliku põhjendatud avalduse alusel kuni kehtiva korraldatud jäätmeveo perioodi lõpuni, kui jäätmevaldaja kinnisasjal puuduvad ehitised või elu- või äritegevus või muu tegevus.

Jäätmevaldajad võivad esitada vallavalitsusele ühise taotluse ühise jäätmemahuti kasutuselevõtuks.

Jäätmevaldaja võib esitada vallavalitsusele taotluse kogumisvahendi tühjendussageduse muutmiseks kooskõlas jäätmehoolduseeskirja §-ga 15.

Kui ehitamise käigus tekib ehitusjäätmeid üle 10 m3, tuleb ehitise kasutusloa taotlemise dokumentidele lisada ehitusjäätmete õiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta. Õiend tuleb esitada ka lammutustööde lõpetamisel koos lammutustööde lõpetamise dokumentatsiooniga.

Õigusaktid:
Kontakt: Keskkonnaspetsialist Rita Reppo, 4473 705, 53482928, rita.reppo@pparnumaa.ee
Blanketid:
  • Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastuse taotlus
pdf doc
  • Taotlus ühise jäätmemahuti kasutamiseks
pdf doc
  • Taotlus korraldatud jäätmeveo graafiku muutmiseks
pdf doc
  • Ehitusjäätmete õiend
pdf doc

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE