Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu 19.12.2018 istungi kokkuvõte

1. Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+". Arengustrateegia kiideti heaks (määrus nr 62).

2. Laudaru kruusakarjääri korrastamistingimuste kohta arvamuse andmine. Nõustuti Keskkonnaameti eelnõuga Osaühingule Jürmets, maavara kaevandamise loa nr L.MK.PM-200126 alusel kaevandatud maa korrastamisprojekti koostamiseks esitatud korrastamistingimustega.

3. AS Mako ja OÜ Tootsi Kommunaal ühinemislepingu heaks kiitmine. Kiideti heaks notariaalselt tõestatud ühinemisleping ja otsustati aktsiaselts Mako ning Osaühing Tootsi Kommunaal ühendamine ühinemislepingus sätestatud tingimustel.

4. Põhja-Pärnumaa valla jäätmehoolduseeskiri. Jäätmehoolduseeskiri kehtestati määrusena nr 63.

5. Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemislepingu muutmine. Otsustati muuta ühinemislepingut nii, et Kadjaste Vabaajakeskus jäeti välja kultuuriasutuste nimekirjast ja loodi võimalus raamatukogude reorganiseerimiseks.

6. Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse põhimäärus. Uus põhimäärus kehtestati määrusena nr 64.

7. Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimäärus. Uus põhimäärus kehtestati määrusena nr 65.

8. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20.06.2018 määruse nr 31 „Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse ning külaliikumise toetuste taotlemise ja kasutamise kord" muutmine. Korda muudeti nii, et toetuste taotluste läbivaatamise ülesanne pandi haridus- ja kultuuriosakonnale ning taotluste hindamiseks luuakse valitsuse juurde erikomisjon (määrus nr 66).

9. Õpilastele sõidukulude hüvitamise kord. Kord kehtestati määrusena nr 67. Määrus loob võimaluse hüvitada Põhja-Pärnumaa vallas elavate õpilaste kooli ja koolist koju sõiduks vajaliku isikliku sõiduauto kasutamise kulud.

10. Määruste kehtetuks tunnistamine ja muutmine. Tunnistati kehtetuks 6 ühinenud vallavolikogude määrust ja delegeeriti vallavalitsusele maakorraldusseaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse andud ülesanded (määrus nr 68).

11. Rahvakohtunikukandidaatide valimine. Rahvakohtuniku kandidaatideks valiti Arma Koidu, Urve Hillep ja Luule Neemsalu.

12. Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta eelarve (I lugemine). Lõpetati I lugemine ja määrati parandusettepanekute esitamise tähtajaks 2. jaanuar 2019. a.