Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu 18.09.2019 istungi kokkuvõte

Volikogu istung toimus Pärnu-Jaagupi Lasteaia Pesamuna saalis.

1. Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 kinnitamine. Määrusega nr 18 kinnitati valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2023.

2. Vara tasuta võõrandamine aktsiaseltsile MAKO. AS-ile Mako võõrandati tasuta avaliku teenuse osutamiseks vajalik ja Põhja-Pärnumaa ühisveevärgiga seotud vara vastavalt otsusele lisatud nimekirjale.

3. Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri- ja sporditegevuse, noorsootöö ning kodanikualgatuse toetamise kord. Määrusega nr 19 kinnitati uus kord, mis reguleerib Põhja-Pärnumaa valla eelarvest eelarveaastaks kultuuri- ja sporditegevuse, noorsootöö ning külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetuse taotlemist, taotluste menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist

4. Nõusoleku andmine. Anti nõusolek Keskkonnaameti esitatud korralduse eelnõule "Maavara kaevandamiseks keskkonnaloa andmine Pitsalu maardlas Pitsalu liivakarjääri mäeeraldisel", mille kohaselt AS-ile Eesti Teed antakse maavara kaevandamise luba Pitsalu liivamaardlas Pitsalu II liivakarjääris kehtivusajaga 15 aastat.

5. Nõusoleku andmine kaevandamisloa muutmiseks. Anti nõusolek Keskkonnaameti esitatud eelnõudele 25.07.2019 "Maavara kaevandamiseks keskkonnaloa muutmine Anelema dolokivimaardlas Anelema II dolokivikarjääri mäeeraldisel" ning 25.07.2019 Anelema dolokivimaardlas Anelema II dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine.

6. Riigimaa munitsipaalomandisse taotlemine. Otsustati taotleda munitsipaalomandisse riigi omandis olev Põhja-Pärnumaa vallas Enge külas asuv Pargiveere maaüksus (katastritunnus 18801:001:0569; registriosa nr 9104350; maatulundusmaa 100%) pindalaga 4239 m2.

7. Volituse andmine elektrienergia ühishanke korraldamiseks. Volitati Pärnumaa Omavalitsuste Liitu korraldama riigihanget elektrienergia ostmiseks ühishankena kuni kahe aastaseks perioodiks Pärnumaa kohalikele omavalitsustele, mis hõlmaks ka Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste elektritarbijaid.

Volikogu istungil osales 17 ja puudus 4 volikogu liiget.