Uudised ja teated

« Tagasi

Mittetulundustegevuse toetamine

Põhja-Pärnumaa  vallavolikogu võttis 20. juunil 2018 vastu mittetulundustegevuse toetuse andmise korra (Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri-, spordi-, ja noorsootegevuse ning külaliikumise toetuste taotlemise ja kasutamise kord). Siiani olid neljas eelnevas vallas mittetulundustegevuste toetuste määramiseks erinevad korrad.

Mittetulundustegevuste toetuse andmise kord sätestab Põhja-Pärnumaa valla eelarvevahenditest mittetulundustegevusteks ette nähtud toetuse eesmärgi ja liigid, toetuse taotluste esitamise, menetlemise, aruandluse ning kontrolli ja järelevalve korra.

Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud, seltsingud ja füüsilised isikud, kes tegutsevad Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumil ning kes tegelevad Põhja-Pärnumaa valla elanikele ühistegevuse, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega;  tegutsevad põhiliselt väljaspool Põhja-Pärnumaa valda, kuid kelle tegevusest saavad kasu Põhja-Pärnumaa valla elanikud. Välja arvatud erahuvikoolid, kellele on väljastatud valla garantiikiri huvihariduse toetamiseks vastavalt Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20. juuni 2018 määrusele nr 29 „Huvihariduse taotlemise kord".  

Korra alusel on võimalik taotleda tegevustoetust, kaasfinantseerimise toetust ja ürituste korraldamise toetust. Tegevustoetuse, ühisürituste toetamise ja projektitoetuse  taotluse esitamise tähtaeg on 1. oktoober (taotlemiseks valla 2019. aasta eelarvest). Erinevatest fonditest ja programmidest rahastavatele projektide kaasfinanteeringuks võib erandkorras taotluse esitada  ka 1. aprilliks ja 1. septembriks.

Taotlused esitatakse vallavalitsuse poolt kinnitatud taotlusvormidel: vorm 1 ja vorm 2.